Föreningens uppgift är att bistå medlemmar i deras arbete genom;

att ge kunskap om lagar och bestämmelser angående uppdraget
att knyta kontakter mellan medlemmar och olika myndigheter
att utgöra ett forum för diskussioner och utbyte av erfarenheter medlemmar emellan
att i övrigt bevaka medlemmarnas intresse inom ramen för sitt uppdrag
att vara ett kontaktorgan i övergripande frågor med Överförmyndarkontoret/nämnden.

Föreningen har ett till två möten per år för alla gode män/förvaltare/frivilliga samhällsarbetare, inte bara för medlemmar.
Vid dessa möten ges bl a aktuell information från överförmyndarnämnden och från RFS (riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Vid mötena ges också möjlighet att ta upp frågor kring uppdraget som god man/förvaltare/frivilliga samhällsarbetare.