En god man
är ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen.
Anledningen till att en myndig person behöver god man kan vara t.ex sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller någon annan hälsonedsättande tillstånd. Den person som har god man kallas huvudman, huvudmannen behåller sin bestämmande rätt.
Uppdraget innehåller flera delar:
bevaka sin rätt
förvalta sin egendom
sörja för person
En förvaltare
har full bestämmande rätt inom det området som förordnande gäller men för övrigt behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga.

Hos överformyndarkontoret finns en bra informationsskrift
om godmanskap/förvaltarskap mm.


Frivilliga samhällsarbetare.
Enligt lag är det möjlighet att få stöd av en frivilligarbetare. Hamnar man i svårigheter till exempel i kriminalitet,
drogberoende eller om man får nedsatt funktioner har man rätt till stöd och hjälp av samhället.

Läs mer om de olika uppdragen på RFS´s hemsida