Eskilstuna God Man och Förvaltarföreningen/frivilliga samhällsarbetare är en religiöst och opolitisk oberoende intresseförening.
Med frivilliga samhällsarbete avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj. stödperson. särskild förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter.

Föreningens arbete brygger på ett erkännande av alla människors lika värde.

I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring- och krisförsäkring. Gode män och förvaltare kan även teckna en ansvarsförsäkring.